Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (42)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (1)

wybrany kandydat: Piotr Gajowniczek, Braniewo 
uzasadnienie wyboru: Pan Piotr Gajowniczek otrzymał największą ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze, wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami na w/w stanowisko. Zaprezentowana wiedza i umiejętność praktycznego zastosowania przepisów oraz doświadczenie w pracy w samorządzie powiatowym pozwalają stwierdzić, że Pan Piotr Gajowniczek będzie wykonywać powierzone obowiązki na wysokim poziomie.


Wytworzył: Aneta Krzykowska (11 grudnia 2017)
Wprowadził: Mirosław Wolak (13 grudnia 2017, 15:03:23)stanowisko:

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

miejsce pracy: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
termin składania dokumentów: 30 listopada 2017  15:00Braniewo, 13 listopada 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO–GOSPODARCZEGO

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Nieposzlakowana opinia;
 4. Stan zdrowia pozwalający za zatrudnienie na w/w stanowisku;
 5. Wykształcenie wyższe – wskazane kierunkowe: techniczne, administracyjne lub pokrewne;
 6. Staż pracy: min. 5 lat;
 7. Znajomość przepisów o ochronie środowiska, zamówień publicznych, prawa budowlanego, zagadnień finansów publicznych, prawa administracyjnego, funkcjonowania domów pomocy społecznej;
 8. Prawo jazdy kat. B;
 9. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe.
II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. Umiejętność kierowania zespołem, pracy w zespole;
 2. Odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, uczciwość, zdolności organizacyjne, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;
 3. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji;
 4. Umiejętność obsługi komputera dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej, oraz obsługi urządzeń biurowych;
 5. Dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
III. Zakres obowiązków:

 1. Kierownikowi działu administracyjno -gospodarczemu podlegają : Kuchnia, pralnia, transport, zaopatrzenie, magazyn, kotłownia, konserwator.
 2. Do zadań Kierownika działu administracyjno - gospodarczego należy:
  • Opracowanie planów w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji,
  • Prowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostce w ramach wykonywanych obowiązków,
  • Prowadzenie spraw związanych z procedurą zamówień publicznych,
  • Nadzór nad utrzymaniem otoczenia obiektów Domu oraz ich pomieszczeń w należytej czystości i porządku,
  • Dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych, transportowych poprzez nadzór nad prawidłową eksploatacją tych urządzeń,
  • Prowadzenie ksiąg obiektów DPS, ewidencji środków trwałych,
  • Zabezpieczenie inwentarza DPS przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,
  • Prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn i urządzeń, dozorowanie Domu oraz racjonalnego wykorzystywania środków rzeczowych i finansowych,
  • Nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewnętrzne,
  • Nadzór nad konserwacją parku maszynowego zgodnie z instrukcjami o prowadzeniu paszportów technicznych maszyn i urządzeń,
  • Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń, zgodnie z przepisami i normami BHP,
  • Udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji, 
  • Nadzór nad obsługą urządzeń grzewczych, agregatu prądotwórczego oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym zapewniającym długotrwałą ich eksploatację,
  • Zapewnianie sprawności urządzeń Domu, oraz bezpiecznego stanu budynków poprzez niezwłoczne usuwanie awarii,
  • Nadzór i organizowanie pracy osób zatrudnionych na stanowiskach gospodarczych,
  • Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej eksploatacji gospodarki paliwowo - energetycznej /urządzeń energetycznych, instalacji gazowej, urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności alarmowej i sygnalizacyjnej, sprzęt techniczno - gospodarczy i urządzenia kuchni, pralni, transportu wewnętrznego/,
  • Planowanie i zabezpieczanie środków transportu niezbędnych do wykonania statutowych zadań przez komórki organizacyjne Domu,
  • Przestrzeganie i nadzór na zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną,
  • Przygotowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • Nadzór nad właściwym utrzymaniem magazynów zapewniając ciągłość działania Domu, 
  • Przygotowanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.
IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133, poz. 883).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kierownika działu administracyjno – gospodarczego.
 4. Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy.
 5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. Oświadczenie o niekaralności.
V. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie, do dnia 30.11.2017 r., do godziny 15:00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZEGO ".
 2. Dokumenty, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie internetowej: bip.powiat-braniewo.pl oraz tablicy informacyjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Królewiecka 35, 14-500 Braniewo.
 4. PDPS w Braniewie nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane przez kandydatów w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.
 5. Postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 902).
 6. Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź nie wybrania kandydata bez podania przyczyny.

VI. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 644 24 92Wytworzył: Jolanta Szczepanowicz (13 listopada 2017)
Opublikował: Mirosław Wolak (13 listopada 2017, 15:12:59)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (13 grudnia 2017, 15:03:23)
Zmieniono: Dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 466

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij