Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 139/12
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 marca 2012


w sprawie zmiany uchwały nr 121/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
W załączniku do uchwały Nr 121/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, stanowiącym regulamin prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
  1. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Przy ocenie ofert konkursowych Komisja stosuje następujące kryteria:

3.1. Kryteria oceny formalnej:
1) oferta została złożona w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie,
2) oferta została przygotowana na formularzu według obowiązującego wzoru,
3) oferta jest kompletna, tzn., że zostały dołączone wszystkie niezbędne załączniki, określone w ogłoszeniu o konkursie.
4) oferta została podpisana przez osoby do tego upoważnione,
5) załączniki spełniają wymogi formalne (podpisy uprawnionych osób, pieczęć, data, termin ważności),
6) Podmiot jest statutowo uprawniony do realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego w danym zakresie tematycznym,
7) czas realizacji zadania mieści się w czasie przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie,
8) wszystkie pola w ofercie są wypełnione lub zawierają adnotację „nie dotyczy”,
9) przedstawiona kalkulacja planowanych kosztów uwzględnia określony w ogłoszeniu o konkursie minimalny wkład własny oferenta, jeżeli zostanie postawiony taki wymóg,
10) kwota, o którą ubiega się oferent nie może być wyższa od kwoty podanej w ogłoszeniu o konkursie.
 
3.2.Kryteria oceny merytorycznej:
1) celowość realizacji zadania uwzględniająca potrzeby Powiatu i jego mieszkańców (rezultaty),
2) zasięg terytorialny zadania i liczba odbiorców,
3) przejrzystość harmonogramu realizacji zadania oraz spójność zaplanowanych działań z kosztorysem zadania,
4) jakość i możliwość realizacji zadania publicznego (baza lokalowa, zasoby rzeczowe),
5) Planowany wkład osobowy, kwalifikacje osób – realizatorów, świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
6) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
7) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,
8) współpraca z Powiatem Braniewskim w latach poprzednich.”.

    2. §4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej, której wzór określa załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.”
 
     3.  §4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Komisja po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne dokonuje ich oceny pod względem merytorycznym na podstawie karty oceny merytorycznej, której wzór określa załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.”.
 
     4. W §4 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„Oferty, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej zawartych w ust.3 punkt 3.1. ppkt 3 - 5 mogą zostać uzupełnione/poprawione w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia oferenta telefonicznie lub drogą elektroniczną.”.
 
     5. W §4 dodaje się ust. 7b w brzmieniu:

„Jeżeli oferent nie poprawi błędów formalnych, o których mowa w ust. 7a. w wyznaczonym terminie oferta zostaje odrzucona przez Komisję konkursową z przyczyn formalnych.”.
 
     6. W §4 dodaje się ust. 7c w brzmieniu:

„Oferty, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej nie biorą udziału w dalszym postępowaniu i nie będą poddane ocenie merytorycznej.”.
 
§2.
 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Braniewskiego.
 
§3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Regulamin prac komisji konkursowej (54kB) word
Oświadczenie członka komisji konkursowej (22kB) word
Protokół komisji konkursowej (25kB) word
Karta oceny formalnej (44kB) word
Karta oceny merytorycznej (40kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (8 maja 2012, 13:47:29)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (23 kwietnia 2014, 10:38:13)
Zmieniono: wprowadzono podwójnie "nr"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2030

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij