Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 149/12
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 11 kwietnia 2012


w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) oraz art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
Uchwala się wybór podmiotu w celu zlecenia realizacji zadań Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej w formie wsparcia organizacjom pozarządowym, oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
 
1. Zadania w zakresie oświaty i wychowania:
1.1. Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między innymi: rozwój twórczego myślenia, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomego korzystania z zasad demokracji w życiu ich społeczności.
 
1) Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo, na zadanie pod tytułem: „A TO MY młodzi”
 
 – kwota dotacji: 4.000zł. (słownie złotych: cztery tysiące).
 
2) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Braniewo, ul. Armii Krajowej 9,14-500 Braniewo, na zadanie pod tytułem: Warmia – odkrywanie tożsamości – nie obozowa akcja letnia
 
 – kwota dotacji: 4.000,-zł. (słownie złotych: cztery tysiące),
 
3) Stowarzyszenie Patronimia Sawity, z siedzibą w Sawitach 10/11, Gm. Pieniężno, na zadanie pod tytułem: „Zostawmy ślad”
 
 – kwota dotacji: 2.000zł. (słownie złotych: dwa tysiące).
 
1.2. Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między innymi: kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie polskości.
 
1) Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4, na zadanie pod tytułem: Festiwal Piosenki Patriotycznej i wojskowej

 – kwota dotacji: 2.100zł. (słownie złotych: dwa tysiące sto).
 
2. Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:
2.1. Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej i ochronę środowiska poprzez organizowanie konkursów, prelekcji, spotkań oraz imprez okolicznościowych:
 
1) Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4, 14 - 520 Pieniężno, na zadanie pod tytułem: Olimpiada ekologiczna „ Z przyrodą za pan brat”
 
 - kwota dotacji: 1.850zł. (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt).
 
3. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
3.1. Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie Powiatu Braniewskiego, integracja mniejszości narodowych.
 
1) Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elbląga, ul. Grunwaldzka 31 na zadanie pod tytułem: Ukraińskie Barwy Pogranicza,
 
-  dotacja w kwocie: 6.950zł. (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)
 
2)  Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Młynarska 5a, na zadanie pod tytułem: Ocalić od zapomnienia. Frombork 2012,
 
-  dotacja w kwocie: 4.000zł. (słownie złotych: cztery tysiące),
 
3) Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina z siedzibą w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 2, na zadanie pod tytułem: Muzyczna Majówka Seniorów 2012
 
- dotacja w kwocie: 1.500zł. (słownie złotych: tysiąc pięćset)
 
3.2. Wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę, sztukę oraz amatorski ruch artystyczny.
 
1) Stowarzyszenie „Wystarczy chcieć” Łoźnik, Gm. Pieniężno na zadanie pod tytułem: Szukając pasji – odkrywamy talenty,
 
 - dotacja w kwocie: 1.000zł. (słownie złotych: jeden tysiąc),
 
2) Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży, z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska 2 na zadanie pod tytułem: Piechotą do pasji.
 
- dotacja w kwocie: 8.000zł. (słownie złotych: osiem tysięcy),
 
3) Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, ul. Krótka 5 Elbląg, na zadania pod tytułem: Organizacja plenerów malarskich
 
 - dotacja w kwocie: 12.000zł. (słownie złotych: dwanaście tysięcy),
 
4) Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warm. – Maz. Hufiec Braniewo, ul. Armii Krajowej 9, na zadanie pod tytułem: Festiwal Piosenki Rozdziawa 2012,
 
- dotacja w kwocie: 1.000zł. (słownie złotych: jeden tysiąc),
 
5) Lokalna grupa działania „Partnerstwo dla Warmii”, z siedz. w Pieniężnie, ul. Generalska 8, na zadanie pod tytułem: Człowieku nie nudź się! Spędź czas twórczo i aktywnie,
 
- dotacja w kwocie: 2.000zł. (słownie złotych: dwa tysiące),
 
6) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Braniewie, na zadanie pod tytułem: Powiatowy przegląd zespołów śpiewaczych „od przedszkola do seniora”
 
- dotacja w kwocie: 3.800zł. (słownie złotych: trzy tysiące osiemset).
 
4. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
4.1 Organizacja międzynarodowych, krajowych i lokalnych imprez sportowych:
 
1) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Braniewo, ul. Armii Krajowej 9,14-500 Braniewo na zadanie pod tytułem: Dzień dziecka – impreza na orientację
 
 – kwota dotacji: 1.500zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset),
 
2) Klub Sportowy „Wałsza” z siedzibą w Pieniężnie, ul. Braniewska 1 na zadanie pod tytułem: Mistrzostwa Powiatowe w Pieniężnie w tenisie ziemnym kobiet i mężczyzn
 
– kwota dotacji: 1.000zł. (słownie złotych: jeden tysiąc),
 
3) Braniewski Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska 2, na zadanie pod tytułem: Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Powiatu Braniewskiego na obiekcie Orlik 2012 przy ul. Wiejskiej w Braniewie w roku 2012
 
 - dotacja w kwocie: 1.900zł. (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset),
 
4) Stowarzyszenie LACRIMOSA z siedzibą w Braniewie, ul. Moniuszki 9A/1 na zadanie pod tytułem: Sportowy zawrót głowy
 
- kwota dotacji: 1.500zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset),
 
5) Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4, na zadanie pod tytułem: Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego o Puchar Starosty Braniewskiego,
 
- kwota dotacji: 1.650zł. (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt),
 
6) Stowarzyszenie Opieki Paliatywno – Hospicyjnej i długotrwale unieruchomionych Pomocna Dłoń w Braniewie, ul. Gdańska 19, na zadanie pod tytułem: Uprawiaj sport – sprawdzaj się w zawodach,
 
- kwota dotacji: 2.450zł. (słownie złotych: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt).
 
4.2. Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących sport wodny.
 
1) Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, ul. Krótka 5, Elbląg, na zadanie pod tytułem: Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących sport wodny- organizacja cyklicznych imprez wodnych PTTK: żeglarskich i kajakowych,
 
- kwota dotacji: 9.000zł. (słownie złotych: dziewięć tysięcy).
 
5. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
5.1. Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących turystykę i krajoznawstwo
 
1) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Braniewo, ul. Armii Krajowej 9, 14-500 Braniewo, na zadanie pod tytułem: XX Wiosenny Rajd Pieszy Boryna i Wszędobylski- Poznaj swój region
 
- kwota dotacji: 1.500zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset),
 
2) Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, ul. Krótka 5, Elbląg, na zadanie pod tytułem: Organizacja cyklicznych imprez turystyczno- krajoznawczych PTTK,
 
-  kwota dotacji: 4.500zł. (słownie złotych: cztery tysiące pięćset),
 
6. Zadania w zakresie pomocy społecznej:
6.1. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
 
1) Katolicki Ośrodek Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Bł. Reginy Protmann 4, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny w Braniewie, na zadanie pod tytułem: Prowadzenie Punktu interwencji Kryzysowej,
 
- kwota dotacji: 8.000zł. (słownie złotych: osiem tysięcy).
 
6.2. Działania wspierające aktywność osób niepełnosprawnych
 
1) Polski Związek Niewidomych, Okręg Warmińsko - Mazurski, ul. Mickiewicza17/3, na zadanie pod tytułem: Integracja powrotem do społeczeństwa,
 
- kwota dotacji: 2.500zł. (słownie złotych: dwa tysiące pięćset),
 
2) Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina z siedzibą w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 2, na zadanie pod tytułem: Serca Otwarte Muzyką- festiwal integracyjny osób niepełnosprawnych,
 
- kwota dotacji: 1.500zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).
 
7. Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
7.1.Działania na Rzecz kształtowania postaw zdrowego trybu życia, przeciwdziałania uzależnieniom:
 
1) Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska 2, na zadanie pod tytułem: Jeden tysiąc, dwa tysiące czyli jak oddychać w stresie,
 
- kwota dotacji: 2.000zł. (słownie złotych: dwa tysiące),
 
2) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Braniewo, z siedzibą w Braniewie, ul. Armii Krajowej 9, na zadanie pod tytułem: Każdy się dowie, ze najważniejsze jest zdrowie,
 
- kwota dotacji: 1.000zł. (słownie złotych: jeden tysiąc).
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§3.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (15 maja 2012, 11:42:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1748

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij