Uchwała nr XXIV/234/12Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 listopada 2012w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2012 - 2021 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228,art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIV/234/12
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2012 - 2021

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228,art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1.
 
  1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 -2021,zgodnie z załącznikiem nr 2.
§2.
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
 
§3.
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
 
§4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2021 (79kB) excel
wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 (47kB) excel
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (7 grudnia 2012, 08:20:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1157