Uchwała nr XXIV/235/12Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 listopada 2012w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2012Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt.8 lit.d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIV/235/12
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt.8 lit.d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1.
 
Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 19.199 zł.
Dochody po zmianach wynoszą 45.880.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 
-  dochody bieżące w wysokości 43.929.076 zł,
-  dochody majątkowe w wysokości 1.951.232 zł.
 
§2.
 
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 19.199 zł.
  Wydatki po zmianach wynoszą 46.369.469 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

  1) wydatki bieżące kwotę 43.301.391 zł,  w tym w szczególności na:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –  24.623.800 zł, 
      b) realizację zadań statutowych –  13.040.433 zł,
      c) dotacje na zadania bieżące  - 1.532.070 zł,
      d) świadczenia na rzecz osób fizycznych –  2.282.052 zł, 
      e) wydatki na obsługę długu powiatu – 790.000 zł, 
      f)  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących   
          z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.033.036 zł,

  2) wydatki majątkowe w 2012 roku w wysokości 3.068.078 zł, w tym w szczególności na:
      a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2012 rok – 2.660.364 zł, zgodnie
          z załącznikiem nr 3,
       b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
           strukturalnych i Funduszy Spójności – 438.483 zł.

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach wynoszą 1.471.519 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§3.
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Zarządu Powiatu oraz w siedzibie miast i gmin Powiatu Braniewskiego.


do pobrania:

plan dochodów na 2012 rok (18kB) excel
plan wydatków na 2012 rok (21kB) excel
zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku (31kB) excel
dochody i wydatki związane z realizacją porozumień w 2012 roku (27kB) excel
wydatki na programy i projekty - fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (49kB) excel
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (7 grudnia 2012, 08:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091