Uchwała nr XXIII/232/12Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 25 października 2012zmieniająca uchwałę Nr XXI/221/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejNa podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIII/232/12
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 października 2012


zmieniająca uchwałę Nr XXI/221/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala się co następuje:


§1.
 
W załączniku do Uchwały Nr XXI/221/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej określanym jako „Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” wprowadza się następujące zmiany:
 
  1. §3 otrzymuje brzmienie:
„1. Za ponoszenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice odpowiadają solidarnie.

2. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, o  której mowa § 3 ust.1 ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

3.W przypadku, o którym mowa w ust.2 za okres pobytu w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, opłatę lub jej część ponosi także ta osoba w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy.

4.Osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy, w  przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, odpowiadają za ponoszenie opłaty solidarnie z rodzicami.

5.Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz rodzice, którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona.

6.Nie ustala się opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wobec rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.”
 
§2.
 
Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3.
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 3039 z dnia 2012-11-14

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (13 grudnia 2012, 11:37:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1209