Uchwała nr XXIV/242/12Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 listopada 2012w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 149 poz. 887 z późn. zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIV/242/12
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 149 poz. 887 z późn. zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
Uchwala się statut Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.
 
Traci moc Uchwała Nr XLIX/288/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku.
 
§3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§4.
 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


do pobrania:

statut Powiatowego Domu Dziecka 'Słoneczne Wzgórze' we Fromborku (46kB) word
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (18 grudnia 2012, 13:16:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1067