Uchwała nr XXVI/248/12Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 28 grudnia 2012w sprawie budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2013Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit.d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XXVI/248/12
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit.d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1.
 
Dochody budżetu powiatu w wysokości 46.294.512 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 
-  dochody bieżące w wysokości                                43.864.077 zł,
-  dochody  majątkowe w wysokości                             2.430.435 zł.
 
§2.
 
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 45.474.951 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości                                  42.292.411 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości                                3.182.540 zł.

 2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 3.182.540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3. 
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.620.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 5.
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
  §3.
 
Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 819.561 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  819.561 zł.
 
§4.
 
Rozchody w wysokości 819.561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5.
 
Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł.
 
§6.
 
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25,poz.150 ze zm.):
 
 1. dochody w wysokości                     60.000 zł.,
 2. wydatki w wysokości                       60.000 zł.
§7.
 
Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 roku, Nr 240, poz. 2027 ze zm.):
 
 1. dochody w wysokości                     198.890 zł,
 2. wydatki w wysokości                       198.890 zł.
§8.
 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi  załącznik nr 8.
 
§9.
 
 1. Rezerwa ogólna wynosi 410.000 zł.
 2. Rezerwa celowa wynosi 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§10.
 
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - przeniesień wydatków na wynagrodzenia między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ,
  b) zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2014 roku,
  c) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2014 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§11.
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§12.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.


do pobrania:

plan dochodów na 2013 rok (59kB) excel
plan wydatków na 2013 rok (170kB) excel
zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 rok (20kB) excel
wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (33kB) excel
dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. i in. zadań zleconych (41kB) excel
dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między j.s.t. (22kB) excel
przychody i rozchody budżetu w 2013 roku (23kB) excel
zestawienie planowanych kwot dotacji (28kB) excel
 

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (2 stycznia 2013, 15:42:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1190