Uchwała nr V/38/11Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 3 marca 2011w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr V/38/11
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 3 marca 2011


w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


 §1.
 
 1. Zawodnikom tj. osobom fizycznym uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia z budżetu Powiatu Braniewskiego.
 2. Nagrody i wyróżnienia z budżetu powiatu mogą być przyznawane także trenerom/instruktorom, którzy zasłużyli się w osiągnięciu wyników sportowych, o których mowa w ust. 1.
§2.
 
 1. Wyróżnienia będą przyznawane w postaci dyplomów, trofeów sportowych, drobnego sprzętu sportowego.
 2. Zawodnik, trener/instruktor może otrzymać w danym roku odpowiednio tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.
§3.
 
 1. Zawodnik, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, powinien posiadać wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym  lub międzynarodowym, a ponadto:
  1) mieć stałe zameldowanie na terenie Powiatu Braniewskiego,
  2) godnie reprezentować Powiat Braniewski,
  3) w roku, w którym składany jest wniosek ukończone 13 lat a nie ukończony 25 roku życia i być uczniem lub studentem.

 2. Za wysokie osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie miejsc od 1 do 5 we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w szczególności w:
  1) Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy,
  2) Igrzyskach Paraolimpijskich,
  3) Akademickich Mistrzostwach Świata i uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy,
  4) zawodach rangi Mistrzostw Polski.
§4.
 
 1. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.
 2. W przypadku osiągnięć zespołowych nagroda lub wyróżnienie mogą być przyznane zawodnikowi lub zawodnikom szczególnie wyróżniającym się w zespole.

§5.
 
Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom/instruktorom zasłużonym w uzyskaniu wysokich osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przez zawodników, o których mowa w §1.
 
§6.
 
 1. Planowana kwota na nagrody i wyróżnienia zatwierdzona jest przez Radę Powiatu Braniewskiego corocznie w uchwale budżetowej.
 2. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia przeprowadza komisja  powołana przez Zarząd Powiatu, w składzie:
  1) przedstawiciel Zarządu Powiatu, jako przewodniczący,
  2) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Braniewskiego,
  3) przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, 
 3. Zarząd powołuje komisję stypendialną na okres 4 lat, jednakże każdorazowo kadencja jej wygasa z końcem roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja Rady Powiatu Braniewskiego. 
 4. Posiedzenie komisji stypendialnej zwołuje jej przewodniczący.
 5. Nagrody i wyróżnienia w ramach zatwierdzonych środków przyznaje Zarząd Powiatu Braniewskiego do  dnia 31 marca danego roku. 
 6. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§7.
 
Zarząd Powiatu Braniewskiego w danym roku budżetowym może przyznać nagrodę:
 
 1. zawodnikom - nie mniejszą niż 500 zł każda,
 2. trenerom/instruktorom - nie mniejszą niż 500 zł każda.
§8.
 
 1. Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia powinien być złożony w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie w terminie do  dnia 31 stycznia w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym zawodnik uzyskał wysoki wynik sportowy lub osiągnięcie sportowe we współzawodnictwie  krajowym lub międzynarodowym.
 2. W roku 2011 wnioski można składać do dnia 20 marca 2011 roku.
§9.
 
Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
 1. złożenia po terminie,
 2. braków formalnych.
§10.
 
Zarząd Powiatu przyznaje nagrody lub wyróżnienia na wniosek:
 
 1. klubu sportowego, w którym  jest zawodnik, (trener/instruktor).
 2. organizacji pozarządowej prowadzącej działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu w Powiecie Braniewskim.
 3. związku sportowego lub organizacji zajmujące się sportem osób niepełnosprawnych.
 4. zawodnika, trenera/instruktor.
§11.
 
Wniosek w sprawie przyznania nagrody/ wyróżnienia powinien być złożony na formularzu według wzoru określonego odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej  uchwały.

§12.
 
Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się podczas sesji Rady Powiatu Braniewskiego lub podczas ważnych uroczystości powiatowych.
 
§13.
 
Traci moc Uchwała Nr XLI/221/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 
§14.
 
Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§15.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

do pobrania:

wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników (47kB) word
wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień dla trenerów (42kB) word
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr 37, poz. 616 z dnia 2011-04-01

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (3 marca 2011, 13:22:46)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (10 czerwca 2011, 09:52:33)
Zmieniono: dodano datę publikacji w dzienniku urzedowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2800