Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr V/39/11
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 3 marca 2011


w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.
 
Zawodnikowi tj. osobie fizycznej uprawiającej określoną dyscyplinę sportu może być przyznane stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, finansowane ze środków budżetu Powiatu Braniewskiego, na zasadach określonych w niniejszej  uchwale.
 
§2.
 
 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe oraz:
  1) mają stałe zameldowanie na terenie Powiatu Braniewskiego,
  2) posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu,
  3) godnie reprezentują Powiat Braniewski,
  4) nie pobierają stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa lub innego samorządu terytorialnego,
  5) w roku, w którym składany jest wniosek ukończyli 13 lat a nie ukończyli 25 roku życia i są uczniami lub studentami.

 2. Za wysokie wyniki sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc od 1 do 5 we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym. 
 3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 
 4. Warunki określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach drużynowych.
§3.
 
 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
  1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu w Powiecie Braniewskim,
  2) związki sportowe lub organizacje zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych,
  3) trener/instruktor,
  4) klub sportowy, w którym zrzeszony jest zawodnik.

 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
§4.
 
 1. Wnioski o stypendium należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, w terminie do dnia 31 stycznia w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym zawodnik uzyskał wysokie osiągnięcie sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
 2. W roku 2011 wnioski można składać do dnia 20 marca 2011 r. 
 3. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku:
  1) złożenia go po terminie,
  2) braków formalnych.  
§5.
 
Wniosek (załącznik  do niniejszej uchwały) powinien zawierać:
 
 1. dane osobowe zawodnika,
 2. dane zgłaszającego,
 3. udokumentowane dane o osiągnięciach sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.
 4. plan startów i przygotowań sportowych na czas przyznania stypendium.
 5. zaświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie Powiatu Braniewskiego.
§6.
 
 1. Planowana kwota na stypendia sportowe zatwierdzona jest corocznie przez Radę Powiatu Braniewskiego w uchwale budżetowej.
 2. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza komisja stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu, w składzie:
  1) przedstawiciel Zarządu Powiatu, jako przewodniczący,
  2)przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Braniewskiego,
  3) przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

 3. Zarząd powołuje komisję stypendialną na okres 4 lat, jednakże każdorazowo kadencja jej wygasa z końcem  roku  kalendarzowego, w którym upływa kadencja Rady Powiatu Braniewskiego. 
 4. Posiedzenie komisji stypendialnej zwołuje jej przewodniczący.
 5. Decyzję o przyznaniu stypendium, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Powiatu Braniewskiego, osiągnięty wynik oraz w ramach posiadanych środków, Zarząd Powiatu  podejmuje do dnia 31 marca danego roku. 
 6. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§7.
 
 1. Stypendium sportowe przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
 2. Wysokość stypendium uzależniona jest od miejsca zajętego w zawodach sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, zaplanowanych środków w budżecie powiatu oraz od ilości  wniosków.
 3. Stypendium nie może wynosić mniej niż 200 zł miesięcznie i jest wypłacane w terminie do ostatniego dnia  każdego miesiąca.
 4. Jedna osoba może otrzymywać jedno stypendium.
 5. Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
§8.
 
 1. Stypendium przyznawane jest zawodnikom, o których mowa w §2 w tym dla osób niepełnosprawnych.
 2. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań.
 3. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu i Powiatu Braniewskiego.
§9.
 
 1. Wypłatę stypendium  wstrzymuje  się  w  następujących  przypadkach:
  1) zawodnik jest czasowo (ponad 2 miesiące) niezdolny do startów lub treningów,
  2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego,
  3) zawodnik czasowo zaprzestał startów lub treningów.

 2. Wypłatę wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust.1. 
 3. Wypłatę stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny, od najbliższego terminu płatności.
§10.
 
Stypendium cofa się w następujących przypadkach:
 
 1. zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
 2. zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
 3. zawodnik został  zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
 4. zawodnik przestał być członkiem klubu sportowego,
 5. zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Powiatu lub klubu sportowego,
 6. zawodnik odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę,
 7. zawodnik w trakcie otrzymywania stypendium zmieni miejsce zameldowania poza Powiat Braniewski,
 8. uzyskał stypendium sportowe pochodzące z innych źródeł.
§11.
 
 1. Organ wnioskujący lub zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zarząd Powiatu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium.
 2. Zarząd Powiatu wstrzymuje lub cofa stypendium na uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy.
§12.
 
Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego wstrzymania lub cofnięcia traktuje się jako świadczenie wypłacone nienależnie i podlega zwrotowi na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe.
 
§13.
 
Wręczenie okolicznościowego dyplomu odbywa się podczas sesji Rady Powiatu Braniewskiego lub podczas ważnych uroczystości powiatowych.
 
§14.
 
Traci moc Uchwała Nr XLI/222/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendiów Sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
 
§15.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§16.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


do pobrania:

wniosek o przyznanie stypendium sportowego (45kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr 37, poz. 617 z dnia 2011-04-01

Opublikował: Beata Hoffman (3 marca 2011, 13:35:28)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (10 czerwca 2011, 09:53:41)
Zmieniono: dodano datę publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2715

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij