Uchwała nr XXXVII/362/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 18 czerwca 2014w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Braniewo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Brzeszczyny - działka nr 376/78 obręb Szyleny”Na podstawie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/362/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 18 czerwca 2014


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Braniewo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Brzeszczyny - działka nr 376/78 obręb Szyleny”

Na podstawie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Udziela się pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Brzeszczyny -  działka nr 376/78 obręb Szyleny”. 
 
§2. 
 
Przeznacza się z budżetu Powiatu Braniewskiego na 2014 rok kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej dla Gminy Braniewo na realizację zadania. 
 
§3. 
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zawarcia z Wójtem Gminy Braniewo umowy określającej szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji. 
 
§4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (27 czerwca 2014, 08:43:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1171