Uchwała nr 411/14Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 25 czerwca 2014w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”Na podstawie art. 32 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), realizując Uchwałę Nr XXXIV/321/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 411/14
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 czerwca 2014


w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”

Na podstawie art. 32 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), realizując Uchwałę Nr XXXIV/321/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Uchwala się Powiatowy konkurs na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą „Aktywni i skuteczni”. 
 
§2. 
 
Przyjmuje się Regulamin Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§3. 
 
Przyjmuje się wniosek zgłoszeniowy do Powiatowego konkursu, o którym mowa w § 1, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu. 
 
§5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Regulamin konkursu (20kB) word
Wniosek zgłoszeniowy do konkursu (16kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (27 czerwca 2014, 11:44:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1399