Uchwała nr XXXVIII/365/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 4 września 2014zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2014Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit.d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/365/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 września 2014


zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2014

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit.d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1. 
 
Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 119.877,96 zł.
Dochody po zmianach wynoszą 50.490.313,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 
-  dochody bieżące w wysokości 45.331.082,96 zł,
-  dochody majątkowe w wysokości 5.159.231 zł.
 
§2. 
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 119.877,96 zł.
  Wydatki po zmianach wynoszą 50.739.061,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
  1) wydatki bieżące kwotę  44.093.697,96 zł, w tym w szczególności na:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.311.853 zł,
  b) realizację zadań statutowych – 13.215.836,96 zł,
  c) dotacje na zadania bieżące - 1.685.720 zł,
  d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.207.418 zł,
  e) wydatki na obsługę długu powiatu – 370.000 zł,
  f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
     strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.302.870 zł,

  2)  wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 6.645.364 zł, w tym w szczególności na:
  a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2014 rok – 6.570.364 zł, zgodnie
      z załącznikiem nr 4,
  b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
     strukturalnych i Funduszy Spójności –  3.330.926 zł. 

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 4.633.796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
§3. 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją:
 
-  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości  7.326.726,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 
-  zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6. 
 
§4. 
 
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 248.748 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  nadwyżki budżetowej za 2013 rok. 
 
§5. 
 
Przychody budżetu w wysokości 1.208.748 zł, rozchody w wysokości 960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§6. 
 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8. 
 
§7. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


do pobrania:

Plan dochodów na rok 2014 (150kB) pdf
Plan wydatków na rok 2014 (206kB) pdf
dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (197kB) pdf
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r. (186kB) pdf
Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (180kB) pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. w 2014 roku (157kB) pdf
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. (138kB) pdf
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (149kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 2945 z dnia 2014-09-10

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 września 2014, 14:52:38)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (11 września 2014, 08:17:17)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 875