Uchwała nr XXXVIII/364/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 4 września 2014w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2014- 2021Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/364/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 września 2014


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2014- 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
  1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014-2021, zgodnie z  załącznikiem nr 1,  
  2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2021,zgodnie z załącznikiem nr 2. 
§2. 
  1. Upoważnia  się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.   
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§3.
  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2. 
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania    jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 
§4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

Wieloletnia Prognoza Finansowa (150kB) excel
Wykaz przedsięwzięć do WPF (26kB) excel
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 (123kB) word
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 września 2014, 15:11:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 821