Uchwała nr XXXVIII/363/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 4 września 2014w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz.518) oraz §8 ust 2 Uchwały Nr XXXVI/359/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi powiatowy zasób nieruchomości (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego. z 2014, poz. 2593) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/363/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 września 2014


w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz.518) oraz §8 ust 2 Uchwały Nr XXXVI/359/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi powiatowy zasób nieruchomości (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego. z 2014, poz. 2593) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
  1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości będącej własnością Powiatu Braniewskiego, zabudowanej budynkami Szpitala, położonej przy ul. Moniuszki 13 w Braniewie, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 225/14, o powierzchni 2,9837 ha, obręb 8, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr EL1B/00005503/1, ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki do kwoty 1 433 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych). 
  2. Hipoteka, o której mowa w ust. 1, stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie połączony z wdrażaniem usług społeczeństwa informatycznego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie. 
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 września 2014, 15:13:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 725