Uchwała nr XXXVIII/371/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 4 września 2014w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu BraniewoNa podstawie art. 220 ust. 1, w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/371/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 września 2014


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Braniewo

Na podstawie art. 220 ust. 1, w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Udziela się Gminie Miastu Braniewo pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Plac Sybiraków w Braniewie – II etap”. 
 
§2. 
 
Przeznacza się z budżetu Powiatu Braniewskiego na 2014 rok kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej. 
 
§3. 
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zawarcia z Burmistrzem Braniewa umowy określającej szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji. 
 
§4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 września 2014, 15:21:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 871