Uchwała nr XXXIX/374/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 października 2014w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2014Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.595 z późn. zm) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/374/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 października 2014


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.595 z późn. zm) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. 
 
Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 53.172,01zł.
Dochody po zmianach wynoszą 50.660.401,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 
-  dochody bieżące w wysokości 45.401.657,97 zł,
-  dochody majątkowe w wysokości 5.258.744 zł.
 
§2. 
 
1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 53.172,01 zł.
    Wydatki po zmianach wynoszą 50.909.149,97 zł,  zgodnie z załącznikiem  nr 2.
 
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 
    1)  wydatki bieżące kwotę 44.251.446,97 zł,  w tym w szczególności na:
         a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.399.716,00 zł,
         b)  realizację zadań statutowych – 13.276.722,97zł,
         c)  dotacje na zadania bieżące  - 1.709.120,00 zł,
         d)  świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.193.018,00 zł,
         e)  wydatki na obsługę długu powiatu – 370.000,00 zł,
         f)   wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
              strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.302.870,00 zł,
 
     2) wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 6.657.703,00 zł, w tym w szczególności na:
         a)  wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2014 rok – 6.582.703,00 zł, zgodnie 
              z załącznikiem nr 4,
         b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
             strukturalnych i Funduszy Spójności – 3.172.819,00 zł.
 
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 
   i Funduszy Spójności w wysokości  4.475.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§3. 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją:
 
-  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami 
   w wysokości 7.469.597,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
-  zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami
   samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§4. 
 
Deficyt budżetu powiatu w wysokości  248.748  zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej za 2013 rok. 
 
§5. 
 
Przychody budżetu w wysokości 1.208.748 zł, rozchody w wysokości 960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 
§6. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


do pobrania:

 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 3248 z dnia 2014-10-15

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 października 2014, 07:56:28)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (16 października 2014, 09:44:24)
Zmieniono: dodano informacje dotyczące publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1149