Uchwała nr XXXIX/373/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 października 2014w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2014 - 2021Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/373/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 października 2014


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. 
  1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
  2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
§2. 
  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2. 
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
§3. 
  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2. 
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach  następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 
§4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Wieloletnia Prognoza Finansowa (92kB) pdf
Wykaz przedsięwzięć do WPF (44kB) excel
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 (42kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 października 2014, 08:06:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 816