Uchwała nr II/9/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 grudnia 2014w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2014Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/9/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. 

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 206.208,00 zł.
Dochody po zmianach wynoszą  50.818.341,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 

- dochody bieżące w wysokości 45.479.597,97 zł, 
- dochody  majątkowe w wysokości 5.338.744,00 zł.
 
§2.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 206.208,00 zł.
  Wydatki po zmianach wynoszą 51.067.089,97 zł,  zgodnie z załącznikiem  nr 2. 

 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
  1) wydatki bieżące kwotę 44.274.786,97 zł,  w tym w szczególności na:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.456.105,00 zł,
      b) realizację zadań statutowych – 13.189.040,97 zł,
      c) dotacje na zadania bieżące  - 1.731.120,00 zł,
      d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.188.426,00  zł,
      e) wydatki na obsługę długu powiatu – 370.000,00 zł,
      f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
         strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.340.095,00  zł,

  2) wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości  6.792.303,00 zł, w tym w szczególności na:          a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2014 rok – 6.647.303,00  zł, zgodnie
           z załącznikiem nr 4,
        b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
           strukturalnych i Funduszy Spójności – 3.172.819,00 zł. 

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości  4.512.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
§3. 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją: 

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami
  w wysokości 7.394.347,97  zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 
- zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi  jednostkami
  samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6. 
 
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej nr 7.
§4. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8. 
§5. 
 1. Dokonuje się rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 29.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
 2. Wysokość rezerwy  po zmianach wynosi 197.128 zł, w tym:
  a) rezerwa ogólna - 107.128 zł,
  b) rezerwa celowa  - 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu  zarządzania kryzysowego. 
§6. 
 
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 248.748 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  nadwyżki budżetowej za 2013 rok. 
§7. 

Przychody budżetu w wysokości 1.208.748 zł, rozchody w wysokości 960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


do pobrania:

 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 4131 z dnia 2014-12-15

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 grudnia 2014, 13:02:46)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (17 grudnia 2014, 09:43:38)
Zmieniono: dodano informację na temat publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 757