Uchwała nr III/14/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 18 grudnia 2014w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2014- 2021Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.poz.595 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/14/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 18 grudnia 2014


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2014- 2021

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.poz.595 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. 
  1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019,zgodnie z załącznikiem nr 2. 
§2. 
  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2. 
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
§3.  
  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań  związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2. 
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w  roku budżetowym i w latach  następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania  jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
§4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 - WPF na lata 2014 - 2021 (91kB) pdf
załącznik do WPF na lata 2014 - 2021 - objaśnienia (42kB) word
zał. 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF (46kB) excel

 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (23 grudnia 2014, 12:28:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 765