Uchwała nr VI/63/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 23 czerwca 2015w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego”Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.) oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2, ust.2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr VI/63/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 czerwca 2015


w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.) oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2, ust.2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Uchwala się ,,Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Powiatu Braniewskiego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§2. 
 
Traci moc Uchwała Nr XXII/102/08 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie Stypendium Starosty Braniewskiego i Nagrody Starosty Braniewskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2008 roku, Nr 70, poz. 1353, zm. Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2009 roku, Nr 4, poz.128). 
 
§3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§4. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


do pobrania:

Załącznik do uchwały: Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (31kB) word
 


Uchwałą Nr XIV/110/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 marca 2016r. zmieniono treść §6 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego

Uchwałą Nr XXV/220/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 19 maja 2017r. zmieniono treść §4 ust.2 załącznika do niniejszej uchwały
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 2560 z dnia 2015-07-14

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (24 czerwca 2015, 09:20:07)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (31 maja 2017, 15:01:43)
Zmieniono: Poprawiono link do uchwały zmieniającej z dnia 19 maja 2017r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3808