Uchwała nr X/86/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 20 listopada 2015w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rokNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2014 r., poz.1118 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/86/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 20 listopada 2015


w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2014 r., poz.1118 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Przyjmuje się Program Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 - Program Współpracy na 2016 rok (387kB) word
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (30 listopada 2015, 14:36:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302