Uchwała nr XII/93/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 22 grudnia 2015w sprawie zmian budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2015Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XII/93/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 grudnia 2015


w sprawie zmian budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1.

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu  o kwotę 763.145 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 53.917.011,37 zł z tego:  
 
      - dochody bieżące w wysokości 45.336.095,37 zł,
      - dochody majątkowe w wysokości 8.580.916,00 zł.
 
§2. 
 1. Zmniejsza się się wydatki budżetu powiatu o kwotę 763.145 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
  Wydatki po zmianach wynoszą  56.608.727,37 zł. 

 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

  1) wydatki bieżące kwotę 43.867.846,37 zł,  w tym w szczególności na:
     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.386.152,75 zł,
     b) realizację zadań statutowych –   12.431.660,62  zł,
     c) dotacje na zadania bieżące  - 1.826.914,00 zł,
     d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100.889,00 zł,
     e) wydatki na obsługę długu powiatu – 298.000,00 zł,
     f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
        strukturalnych i Funduszy Spójności –  824.230,00 zł,

  2) wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 12.740.881,00  zł, w tym w szczególności na:
     a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2015 rok – 12.682.731,00 zł, zgodnie
         z załącznikiem Nr 2 i 4,
     b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
         strukturalnych i Funduszy Spójności – 9.013.434,00  zł. 

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.837.664,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5. 
§3.
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach wynoszą 7.180.903,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
§4. 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między   
jednostkami samorządu  terytorialnego, stanowią załącznik nr 6. 
 
§5. 
 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  stanowi załącznik nr 7. 

§6. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


do pobrania:

  
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (23 grudnia 2015, 09:33:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274