Uchwała nr XII/96/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 22 grudnia 2015w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych na terenie Powiatu Braniewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiNa podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 40 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/96/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 grudnia 2015


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych na terenie Powiatu Braniewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 40 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji pochodzących z budżetu Powiatu Braniewskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 
 
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego. 
 
§3. 
 
Traci moc Uchwała Nr XXX/282/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzanych na terenie Powiatu Braniewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji (Dz. Urz. Woj. Warm - Maz. 2013.2234). 
 
§4. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 


do pobrania:

zał. 1 - Tryb udzielania i rozliczania dotacji (26kB) word
zał. 2 -Wniosek o udzielenie dotacji (18kB) word
zał. 3 - Informacja o liczbie uczniów za miesiąc (16kB) word
zał. 4 - Rozliczenie otrzymanej dotacji w roku (18kB) word

do pobrania:

Uchwała Kolegium RIO Nr 0102-84/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku (302kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
poz. 5224 z dnia 2015-12-29

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (23 grudnia 2015, 10:20:37)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (5 kwietnia 2016, 12:31:47)
Zmieniono: dodano uchwałę RIO w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały i stwierdzeniu nieważności części jej zapisów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 307