Uchwała nr XXI/165/16Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 listopada 2016w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2016.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz.814 z późn.zm.) a także art.211, art.212,art.214, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XXI/165/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2016.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz.814 z późn.zm.) a także art.211, art.212,art.214, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1.
Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XII/95/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2016, poprzez:
1.zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 111.951,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
   Dochody po zmianach wynoszą 47.214.577,15  zł z tego:   
      - dochody bieżące w wysokości 45.427.145,15 zł,
      - dochody  majątkowe w wysokości  1.787.432,00 zł.
2.zwiekszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 111.951,66 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
   Wydatki po zmianach wynoszą 47.815.117,15 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące wynoszą  44.083.143,15  zł,  w tym:
a)    wynagrodzenia i składki od nich naliczone –  26.352.913,66 zł,
b)    realizację zadań statutowych –    12.375.562,49 zł,
c)    dotacje na zadania bieżące  - 2.055.483,00 zł,
d)    świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.726.448,00 zł,
e)    wydatki na obsługę długu powiatu – 250.000,00 zł,
f)    wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  322.736  zł,
2)    wydatki majątkowe wynoszą  3.731.974,00 zł, w tym :
a)    wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2016 rok –  3.264.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
b)    wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  
        strukturalnych i Funduszy Spójności –  369. 056,00  zł. zgodnie z załącznikiem nr 6,
c)    wniesienie wkładów do  Spółki  prawa handlowego w wysokości 250.000 zł.


§2.

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i    
     Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  
     po zmianach wynoszą łącznie 691.792  zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach   
 otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 4 do niniejszej uchwały ,
     - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po
       zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 5 do niniejszej uchwały .

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po  
    zmianach  otrzymuje brzmienie jak w załączniku  nr 7 do niniejszej uchwały .

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Do pobrania:

zal:1PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2016 (43kB) plik
zal2:Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (70kB) plik
zal:3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. (43kB) excel
zal:4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (58kB) excel
zal:5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (37kB) excel
zal:6Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (53kB) excel
zal:7Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,realizowanych (43kB) excel

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 5013 z dnia 2016-12-07

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kiełek (1 grudnia 2016, 13:21:34)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (9 grudnia 2016, 14:33:48)
Zmieniono: Dodano informacje o opublikowaniu Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 276