Uchwała nr 341/17Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 maja 2017w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego Na podstawie art. 38 ust. 1, art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm. /, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 341/17
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 maja 2017


w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 38 ust. 1, art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm. /, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Ogłasza się czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego:
- działki niezabudowanej nr 7/72 wraz z udziałem 1/2 w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 7/74, położonej w Braniewie przy ul. Łąkowej,
- działki niezabudowanej nr 9/2, położonej w Braniewie przy ul. Bema.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
Ceny wywoławcze do IV przetargu obniża się o 50 % w stosunku do wartości nieruchomości.
 
                                                               § 2.

Ogłoszenie o przetargu - załącznik nr 1, wywiesza się na okres od dnia 10 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej Powiatu: www.powiat-braniewo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej : bip.powiat-braniewo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Braniewie, a ponadto ogłoszenie o przetargu podane zostanie do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

zał.1- Ogłoszenie o przetargu. (45kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (9 maja 2017, 12:15:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388