Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego  >  2017
Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 386/17
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 26 września 2017


w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne:

1.Dochody własne, z wyjątkiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia, planuje się na poziomie 
102,3  % przewidywanego wykonania 2017 roku.

2.Wydatki bieżące mające charakter stały, związane z zakupem materiałów i usług planuje się na poziomie 100,0  % przewidywanego wykonania 2017 roku.
W planowanych wydatkach bieżących nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych, na które jednostki otrzymały dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.

3.Wynagrodzenia pracowników  jednostek organizacyjnych powiatu planuje się na poziomie 100,0 % wynagrodzeń tych pracowników na dzień 30 września 2017 roku.

4. Wynagrodzenia pracowników podlegających przepisom ustawy Karta Nauczyciela planuje  się na poziomie ustalonym na dzień 01 października 2017 roku, z uwzględnieniem  przepisów ustawy Karta Nauczyciela i  zatwierdzonych planów organizacyjnych na rok  szkolny 2017/2018.


§2. 1. Jednostki organizacyjne powiatu opracowują propozycje planów finansowych  obejmujących dochody  i wydatki  planowane na 2018 rok na  formularzach   planistycznych  według wzorów:
a) Nr 1 – propozycja planu dochodów na 2018 rok,
b) Nr 2 – propozycja planu wydatków na 2018 rok,
c) Nr 2a – propozycje  planu wynagrodzeń na 2018 rok, 
d) Nr 3 - zestawienie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych  wraz z montażem finansowym  przedsięwzięć,
e) Nr 4 - planowane wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

3.Część tabelaryczną należy bezwzględnie  uzupełnić o część opisową zawierającą  informacje 
dotyczące:
a)w zakresie dochodów – wskazanie źródeł ich uzyskania oraz  szczegółowe uzasadnienie    wraz z podaniem przyczyn powodujących ich wzrost lub spadek ( np. zmiana stawek, wprowadzenie świadczenia dodatkowych usług itp.).  

b)W zakresie wydatków :  
-   przy kalkulacji funduszu wynagrodzeń proszę o uwzględnienie wydatków i dochodów uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia pracowników, których płace są refundowane tylko na okres trwania dotychczas zawartych umów.
            
Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2018 rok powinien być stan  zatrudnienia zgodny ze statutem lub regulaminami organizacyjnymi jednostek.
            
- w zakresie wydatków rzeczowych informacja powinna obejmować rodzaje tych wydatków wraz z podaniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę  trendu - wzrostu lub spadku tych wydatków. 
         
c)w zakresie wydatków inwestycyjnych – w informacji należy  wymienić poszczególne 
rodzaje  inwestycji z omówieniem poszczególnych pozycji wykazu.

W propozycjach do planu nie należy uwzględniać ewentualnych zmian organizacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.  

3. Przy opracowywaniu propozycji, o których mowa w pkt. 1, należy uwzględnić:
1)istniejącą na dzień 30 września 2017 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia (przejęcia), połączenia  bądź likwidacji po tym dniu,
2)zadania wykonywane przez powiat, nałożone na samorząd powiatowy wg stanu prawnego na dzień 30 września 2017 roku, z uwzględnieniem zmian polegających na ograniczeniu bądź rozszerzeniu zakresu tych zadań planowanych po tym dniu,
3)zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2017 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca 2017 roku i w roku 2018) zmian w stanie zatrudnienia;
4)przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2018 rok, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2017 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2017 (nie wymagające kontynuacji w roku 2018);
5)wynagrodzenia według przewidywanego stanu na koniec 2017 roku z uwzględnieniem wyłącznie skutków zmian wynikających z planowanego zmniejszenia bądź niezbędnego zwiększenia planu zatrudnienia oraz odpraw i nagród jubileuszowych
6)zasadę, że poziom wydatków bieżących w 2018 r. na działalność jednostek budżetowych oraz na zadania powiatu realizowane przez wydziały (komórki równorzędne) Starostwa Powiatowego, nie przekroczy  100,0 % kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2017 (ustalonej z zachowaniem zasad zawartych w pkt. 1). 
 
Jednocześnie w kalkulacji należy przyjąć aktualny na dzień 30 września br. poziom cen  (stawek, taryf, opłat), z uwzględnieniem posiadanych informacji o podwyżkach tych cen  w  2018 roku 

3.Przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych, należy zachować zgodność kwot, terminów i nomenklatury zadań z przedsięwzięciami zgłoszonymi i ujętymi w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2017-2025 (zwanej dalej WPF),
        
4.Przy zgłaszaniu przedsięwzięć rozpoczynanych w roku 2018 planowanych do realizacji przez  powiat należy: 
a)oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia,
b)podać informację o możliwych do uzyskania źródłach współfinansowania, w tym o udziale w finansowaniu przedsięwzięcia ewentualnych partnerów
c)szczegółowo uzasadnić konieczności realizacji przedsięwzięcia.

Przy wyborze przedsięwzięć rozpoczynanych priorytetowo zostaną potraktowane te z nich, które będą mogły uzyskać dofinansowywanie ze środków zewnętrznych oraz na które jest opracowywana wstępna dokumentacja projektowa, bądź wynikają z innych, przedłożonych Zarządowi Powiatu lub instytucji zatwierdzającej  wniosków, dokumentów.

§3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb straży i inspektoratów do złożenia w siedzibie Zarządu Powiatu propozycji do projektów planów finansowych na rok 2018 w terminie do 12 października 2017 roku.

§4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Do pobrania:


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Alicja Morawska (26 września 2017, 14:20:35)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (26 września 2017, 14:32:38)
Zmieniono: dodano załącznik do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 171

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij