Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego  >  2017
Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 390/17
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 6 października 2017


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Podziałanie 11.2.3. Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w ramach realizowanego projektu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z 24.08.2017), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Udziela się pełnomocnictwa jednostce organizacyjnej Powiatu Braniewskiego – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, zwanej dalej upoważnionym, do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją zadania  pn. „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020” w tym dokonywania w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich czynności z zakresu przygotowań i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§2 1. W związku z realizacją zadania  powierza się Pani Małgorzacie Dunajskiej  - Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie podejmowanie określonych w niniejszej uchwale czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w  postępowaniach przetargowych przygotowywanych i przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach zadania pn. „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020” 
2. Upoważnienie jest udzielone na czas przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie obejmuje ono możliwości ustanowienia dalszych pełnomocników.    

§3. W  ramach niniejszego powierzenia upoważniony ma prawo do podejmowania następujących zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności:
1) określenia trybu zamówienia publicznego,
2) powołania komisji przetargowej i dokonywania zmian w jej składzie a także określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej,
3) powołania biegłych,
4)zatwierdzanie poniższych dokumentów postępowania: 
 ogłoszenie o zamówieniu i zmiany w jego treści, 
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia i zmiany w jej treści,
 odpowiedź na zapytania,
 wezwanie do wyjaśnienia treści oferty, 
 wezwanie do uzupełnienia dokumentów składanych w ramach oferty,
 wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny,
 dokument ustalający wartość zamówienia, 
 zaproszenie do negocjacji w postepowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia,
 ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy i zmiany w jego treści, 
 protokołu postępowania,
 odpowiedź na odwołanie.
5 )prowadzenie negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, a także prowadzenia dialogu w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego,  
6) wyłączenie z postępowania osób wykonujących w nim czynności, 
7) określania zakresu obowiązków osób wykonujących czynności w postępowaniu w przypadku nie powołania komisji przetargowej,
8) wykluczenie wykonawcy,
9) odrzucenie oferty,
10) wybór najkorzystniejszej oferty,
11) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.      

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Alicja Morawska (6 października 2017, 14:12:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij