Uchwała nr XXXII/254/17Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 23 listopada 2017w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2018 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu braniewskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXII/254/17
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 listopada 2017


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu braniewskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1.Poza godzinami pracy określonymi w §1 ustala się wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, niedziele święta i inne dni wolne od pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się czas trwania dyżuru:
1.od godz. 20:00 do godz. 8:00 dnia następnego, w dniach od poniedziałku do piątku włącznie;
2.od godz. 16:00 w sobotę do godz. 08:00 w niedzielę;
3.w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy od godz. 08:00 do godz. 8:00 dnia następnego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Do pobrania:

Zal.1- Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu braniewskiego na 2018 rok (19kB) word
Zał.2- Wykaz aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie miasta Braniewa (60kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.5068 z dnia 2017-12-13

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Morawska
Opublikował: Alicja Morawska (27 listopada 2017, 08:43:17)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (14 grudnia 2017, 11:30:01)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216