Uchwała nr XXXIII/265/17Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 21 grudnia 2017w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ) w związku z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.( Dz. U. z 2017, poz 59 ze zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXIII/265/17
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ) w związku z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.( Dz. U. z 2017, poz 59 ze zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.Powierza się realizację zadania z zakresu edukacji publicznej, dotyczące kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  uczniów będących młodocianymi pracownikami szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Braniewski, innym jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

§2.Warunki realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 określone zostaną w porozumieniach zawieranych z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 4.  Traci  moc    Uchwała  Nr  XXIII/183/17  Rady  Powiatu   Braniewskiego  z dnia  20 lutego 2017 roku  w sprawie powierzenia prowadzenia  zadania  w zakresie  dokształcania  teoretycznego  uczniów będących  młodocianymi  pracownikami.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2018 roku.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (22 grudnia 2017, 11:53:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189