Uchwała nr II/12/18Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 grudnia 2018w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz.995 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/12/18
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2018


w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz.995 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego deleguje się radnych Rady Powiatu Braniewskiego:

1. Małgorzata Wojtas
2. Mirosław Kudliński

§2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/186/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (12 grudnia 2018, 10:19:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119