Uchwała nr III/22/18Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2018.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.995 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr III/22/18
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2018.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.995 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/260/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21  grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2018, poprzez:
1.zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 72.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 55.474.516,05 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 51.932.332,05 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 3.542.184,00 zł.
2. Zwiększenie  wydatków budżetu powiatu o kwotę 72.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 60.648.124,05 zł, z tego: 
1)wydatki bieżące wynoszą 51.374.648,05 zł,  w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.708.788,12 zł,
b)realizację zadań statutowych –  13.182.884,93 zł,
c)dotacje na zadania bieżące – 2.414.392,00 zł,
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.846.011,00 zł, 
e)wydatki na obsługę długu powiatu – 256.000,00 zł,
f)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 3.966.572,00 zł.
2)wydatki majątkowe wynoszą 9.273.476,00 zł, w tym :
a)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2018 rok – 8.555.976,00  zł, zgodnie  z załącznikiem nr 3,
b)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.429.554,00 zł , 
c)wniesienie wkładów do  Spółki  prawa handlowego w wysokości 500.000,00 zł.


§2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 4 do niniejszej uchwały.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Do pobrania:

Zał.1- Plan dochodów na rok 2018 (43kB) plik
Zał.2- Plan wydatków na rok 2018 (77kB) plik
Zał.3- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r. (47kB) excel
Zał.4- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. (59kB) excel
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.243 z dnia 2019-01-09

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (3 stycznia 2019, 09:40:58)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (10 stycznia 2019, 07:41:27)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 145