Uchwała nr III/24/18Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2019Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r poz.995 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr III/24/18
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2019

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r poz.995 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1.Dochody budżetu powiatu w wysokości 68.022.181 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:   
- dochody bieżące w wysokości  54.547.022 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  13.475.159 zł.

§2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 70.413.393 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2, z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 49.948.074 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.465.319 zł.
2.Wydatki inwestycyjne  w 2019 roku w wysokości 19.865.319 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 3.
3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 
i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14.651.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4.Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 8.

§3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.391.212 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.391.212 zł.                                                  

§4. Przychody budżetu w wysokości 3.906.930 zł, rozchody w wysokości 1.515.718 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ,  na :
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie –  2.391.212 zł,
3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów  w kwocie 1.515.718 zł.

§6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2019 na kwotę 500.000 zł.

§7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.799 z póżn.zm.): 
1)dochody w wysokości 62 000 zł,
2)wydatki w wysokości  62 000 zł.

§8. Ustala się dochody  i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn.zm.):
1) dochody w wysokości 250 000 zł,
2) wydatki w wysokości  250 000 zł.

§9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 195.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi   105.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu  zarządzania kryzysowego.

§11. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na :
1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów.                                                                         
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
a)dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o  finansach 
publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest  :
- do przeniesień  wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy  między paragrafami i rozdziałami o ile  nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na  wynagrodzenia ze stosunku  pracy,  
- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków  między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w  ramach środków przeznaczonych na inwestycje w  obrębie tego samego działu , z wyłączeniem  prawa  podejmowania  nowych zadań   inwestycyjnych  i likwidacji zadań już istniejących . 
b)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  jest niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy,
c)przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach   następnych  jest  niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy,
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż  bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
                                                              
§12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Do pobrania:


Zał.1- Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów powiatu na rok 2019 (33kB) excel
Zał.2- Plan wydatków na rok 2019 (96kB) excel
Zał.3- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019r. (43kB) excel
Zał.4- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (57kB) excel
Zał.5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r. (57kB) excel
Zał.6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień miedzy jst w 2019r. (37kB) excel
Zał.7- Przychody i rozchody budżetu w 2019r. (33kB) plik
Zał.8- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019r. (31kB) plik
Zał.9- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst w 2019r. (44kB) excel


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.244 z dnia 2019-01-09

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (3 stycznia 2019, 10:06:40)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (10 stycznia 2019, 07:40:07)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 227