Uchwała nr III/25/18Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiaty Braniewskiego z dnia 9 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr III/25/18
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiaty Braniewskiego z dnia 9 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Uchwala się następujące zmiany w Załączniku do Uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiaty Braniewskiego z dnia 9 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego:
- § 11 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Przewodniczący Rady Powiatu zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców oraz rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.”,
- § 11 ust. 4 skreśla się,
- § 19 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w łącznej liczbie 5 osób.”,
- § 25 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”,
- § 25 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Komisja Skarg, Wniosków i Petycji sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.”,
- § 29 ust. 3 skreśla się,
- § 30 otrzymuje następujące brzmienie:
„Komisja Rady Powiatu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego. 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.245 z dnia 2019-01-09

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (3 stycznia 2019, 10:11:31)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (10 stycznia 2019, 07:38:53)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281