Uchwała nr 83/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 31 maja 2019w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „ZSZ – profesjonalny start na rynku pracy” w ramach konkursu RPWM.02.04.01-28-001/19 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 83/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 31 maja 2019


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „ZSZ – profesjonalny start na rynku pracy” w ramach konkursu RPWM.02.04.01-28-001/19

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Upoważnia się Panią Joannę Sokół - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, przeprowadzenia procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu oraz zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu pn.: „ZSZ – profesjonalny start na rynku pracy” w ramach konkursu RPWM.02.04.01-28-001/19 w ramach konkursu RPWM.02.04.01-28-001/19 Os priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (3 czerwca 2019, 10:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141