Uchwała nr 84/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 31 maja 2019w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „LO – nowoczesna baza edukacyjna - dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” w ramach konkursu RPWM.09.03.04.-IZ.00-28-001/17Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 84/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 31 maja 2019


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „LO – nowoczesna baza edukacyjna - dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” w ramach konkursu RPWM.09.03.04.-IZ.00-28-001/17

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Upoważnia się Panią Jolantę Ryczaj - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie do wykonania i rozliczenia umowy finansowej, przeprowadzenia procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu oraz zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu pn.: „LO – nowoczesna baza edukacyjna - dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” w ramach konkursu RPWM.09.03.04.-IZ.00-28-001/17

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (3 czerwca 2019, 10:36:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113