Uchwała nr VIII/76/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 czerwca 2019w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr VIII/76/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr III/24/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28  grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2019, poprzez:

§1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 349.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 71.787.091,05 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 55.496.441,05 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 16.290.650,00 zł.

§2. 1.Zwiększenie  wydatków budżetu powiatu o kwotę 349.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 76.664.730,05 zł, z tego: 
1)wydatki bieżące wynoszą 52.464.401,05 zł,  w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone –  30.283.169,00 zł,
b)realizację zadań statutowych –  12.564.886,05 zł,
c)dotacje na zadania bieżące – 2.452.914,00 zł,
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.114.005,00 zł, 
e)wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000 zł,
f)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 3.749.427,  zł.

2)wydatki majątkowe wynoszą 24.200.329,00 zł, w tym :
a)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2019 rok – 23.813.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
b)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  strukturalnych i Funduszy Spójności – 6.575.332,00 zł .

2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 5 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  
 Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  10.324.759,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Do pobrania:

Zał.1- Plan dochodów na rok 2019 (42kB) plik
Zał.2- Plan wydatków na rok 2019 (19kB) excel
Zał.3- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019r. (52kB) excel
Zał.4- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (62kB) excel
Zał.5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r. (59kB) excel
Zał.6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień miedzy jst w 2019r. (30kB) excel
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.3142 z dnia 2019-06-19

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (17 czerwca 2019, 13:05:13)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (24 czerwca 2019, 11:16:36)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 180