Uchwała nr VIII/79/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 czerwca 2019w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego z wykonania budżetu za 2018 rokNa podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ) w zw. z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) po zapoznaniu się ze: 1)sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, 2)sprawozdaniem finansowym, 3)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, 4)informacją o stanie mienia Powiatu, 5)stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/79/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ) w zw. z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) po zapoznaniu się ze: 1)sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, 2)sprawozdaniem finansowym, 3)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, 4)informacją o stanie mienia Powiatu, 5)stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Udziela się Zarządowi Powiatu Braniewskiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2018 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (17 czerwca 2019, 13:12:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145