Uchwała nr VIII/80/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 czerwca 2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Braniewskiego, od 1 września 2019 rokuNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/80/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Braniewskiego, od 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych. Plan stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci publicznych szkół specjalnych. Plan stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół, o których mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


Do pobrania:

Zał.1- Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych (21kB) word
Zał.2- Plan sieci publicznych szkół specjalnych (15kB) wordUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.3352 z dnia 2019-07-03

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (17 czerwca 2019, 13:16:14)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (24 lipca 2019, 11:15:07)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161