Uchwała nr VIII/75/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 czerwca 2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 - 2028.Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz.2077 z póżn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.poz.511) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/75/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 - 2028.

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz.2077 z póżn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.poz.511) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. W uchwale Nr 111/23/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:
1.Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2028, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2023,przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (4488kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (18 czerwca 2019, 08:52:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156