Uchwała nr 88/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 25 czerwca 2019w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Kultura, języki, zarządzanie – rozwój kompetencji kluczowych kadry” w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+ Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 88/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Kultura, języki, zarządzanie – rozwój kompetencji kluczowych kadry” w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Upoważnia się Pana Piotra Danielewicza - Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, przeprowadzenia procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu oraz zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu pn.: „Kultura, języki, zarządzanie – rozwój kompetencji kluczowych kadry”, nr projektu 2019-1-PL01-KA101-064606, w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (25 czerwca 2019, 12:09:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165