Uchwała nr IX/86/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 23 sierpnia 2019w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr IX/86/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 sierpnia 2019


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ) Rada Powiatu uchwala co następuje:


Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr III/24/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28  grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2019, poprzez:

§1. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 7.000.156,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 65.058.987,59 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 56.041.940,59 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 9.017.047,00 zł.

§2. 1.Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 8.243.391,85 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  68.693.391,59 zł, z tego: 
1)wydatki bieżące wynoszą 53.405.045,59 zł,  w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.225.144,00  zł,
b)realizację zadań statutowych –  13.335.561,59 zł,
c)dotacje na zadania bieżące –  2.447.962,00 zł,
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.311.491,00  zł, 
e)wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000 zł,
f)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  3.784.887,00  zł.
2)wydatki majątkowe wynoszą 15.288.346,00  zł, w tym :
a)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2019 rok –  14.763.346,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  strukturalnych i Funduszy Spójności –  824.154,00 zł ,
c) wniesienie wkładów do  Spółki  prawa handlowego w wysokości  98.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  
 Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  4.609.041,00  zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 

§4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  3.634.404  zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
- z  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości  1.786.713 zł,
- z wolnych środków w wysokości 1.312.199 zł,
- z kredytu w wysokości  535.492 zł.
                                             
§5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.150.122  zł, rozchody w wysokości 1.515.718 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,  na:
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000  zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie –   535.492  zł,
3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów  w kwocie 1.515.718  zł.

§7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w § 6  niniejszej Uchwały na :
1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów.                                                                         
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Do pobrania:

Zał.1 - Plan dochodów na rok 2019 (45kB) plik
Zał.2- Plan wydatków na rok 2019 (23kB) excel
Zał.3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (61kB) excel
Zał.4- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019r. (52kB) excel
Zał.5- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (64kB) excel
Zał.6- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst (44kB) excel
Zał.7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (38kB) excel
Zał.8 - Przychody i rozchody budżetu w 2019r. (33kB) plik

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.4454 z dnia 2019-09-10

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (28 sierpnia 2019, 11:52:47)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (11 września 2019, 07:50:20)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 128