Uchwała nr IX/89/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 23 sierpnia 2019w sprawie powierzenia Gminie Płoskinia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Braniewskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych 2019 Na podstawie art. 12 ust. 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr IX/89/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 sierpnia 2019


w sprawie powierzenia Gminie Płoskinia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Braniewskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych 2019

Na podstawie art. 12 ust. 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 1. Powierza się Gminie Płoskinia wykonanie zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Braniewskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych 2019.
2. Powiat przekaże Gminie Płoskinia dotację celową na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 
w kwocie 25.000,00 zł.

§2. Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na mocy porozumienia. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (28 sierpnia 2019, 11:59:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107