Uchwała nr 116/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 9 września 2019w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 116/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 9 września 2019


w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1.1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „II Braniewska Jesień Organowa”, zleca się Fundacji Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego z siedzibą w Zblewie, ulica Pinczyńska 70, 83-210 Zblewo, posiadającej nr wpisu w KRS – 0000527170, realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
2. Na realizację zadania określonego w ust. 1. udziela się dotacji celowej w kwocie: 2.000 zł. (słownie złotych: dwa tysiące).

§ 2. Informację o udzieleniu dotacji umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (9 września 2019, 09:06:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129