Uchwała nr 128/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 26 września 2019w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia w imieniu jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego przetargu na zakup energii elektrycznej Na podstawie art.16 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 128/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 26 września 2019


w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia w imieniu jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego przetargu na zakup energii elektrycznej

Na podstawie art.16 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Postanawia się wyznaczyć Starostwo Powiatowe w Braniewie do przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej na potrzeby następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego:
1.Starostwo Powiatowe w Braniewie;
2.Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie;
3.Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie;
4.Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie;
5.Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie;
6.Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku;
7.Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Braniewie;
8.Liceum Ogólnokształcące w Braniewie;
9.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie;
10.Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie.

§2. Kierownicy Jednostek organizacyjnych określonych w § 1. niniejszej uchwały są zobowiązani do współdziałania ze Starostą Braniewskim przy wykonywaniu czynności związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne oraz późniejszą realizacją zamówienia.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (27 września 2019, 11:10:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173