Uchwała nr 134/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 2 października 2019w sprawie powołania Komisji kontroli i odbioru prac wykonywanych w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”Na podstawie art. 13 ust.1, art. 26 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2019 r poz. 511ze zm. ), w związku z realizacją projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z § 3 umowy nr Gk. 042.2.2018 z dnia 8 maja 2018 r. z Wykonawcą prac jakim jest „ OPEGIEKA” Spółka z o.o. na Weryfikację warunków technicznych oraz bieżącą kontrolę i weryfikację wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Braniewskiego na potrzeby realizacji projektu, uchwala się co następuje:

Uchwała nr 134/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 2 października 2019


w sprawie powołania Komisji kontroli i odbioru prac wykonywanych w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 26 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2019 r poz. 511ze zm. ), w związku z realizacją projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z § 3 umowy nr Gk. 042.2.2018 z dnia 8 maja 2018 r. z Wykonawcą prac jakim jest „ OPEGIEKA” Spółka z o.o. na Weryfikację warunków technicznych oraz bieżącą kontrolę i weryfikację wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Braniewskiego na potrzeby realizacji projektu, uchwala się co następuje:


§1.  Powołuje się komisję do odbioru przedmiotu  umowy  nr Gk. 042.2.2018  z dnia 8 maja 2018 r.  na  Weryfikację warunków technicznych oraz bieżącą kontrolę i weryfikację wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Braniewskiego na potrzeby realizacji projektu,  w następującym składzie :

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Braniewie:
1.Halina Bakan                  – Przewodnicząca komisji 
2.Robert Milewski              – Członek  komisji
3.Katarzyna Niedźwiecka    –  Członek komisji
                               
oraz pracownicy firmy Thinkit Consulting  Sp. z o.o.:
4.Sławomir Zygadło          – Członek komisji 
5.Karolina Korneluk          – Członek komisji 

§ 2.  Zadaniem komisji będzie odbiór Sprawozdań z monitoringu i Protokołów z kontroli technicznej. W ramach przedmiotu Umowy, o której mowa w § 1  odbiorom podlegają:
1)w odniesieniu do monitoringu przebiegu realizacji zamówień dotyczących cyfryzacji danych PZGiK – Sprawozdania,
2)w odniesieniu do kontroli technicznej - Protokoły z kontroli poszczególnych produktów przekazanych przez Wykonawcę zamówienia na cyfryzację danych PZGiK do kontroli i odbioru zwane dalej: „Protokołami z kontroli”, wykonane zgodnie z OPZ.
3)w odniesieniu do weryfikacji warunków technicznych – rejestr uwag,
4)w odniesieniu do dostarczenia oprogramowania i udostępnienia portalu – oprogramowanie i dostęp do portalu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (4 października 2019, 10:18:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135