Uchwała nr X/92/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 10 października 2019w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm. ) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr X/92/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 10 października 2019


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm. ) Rada Powiatu uchwala co następuje:


Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr III/24/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28  grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2019, poprzez:

§1. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 57.329,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 65.021.441,10 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 56.343.129,10 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 8.678.312,00 zł.

§2. 1.Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 20.229,51  zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  68.733.404,10 zł, z tego: 
1)wydatki bieżące wynoszą 53.692.276,10 zł,  w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.496.220,00 zł,
b)realizację zadań statutowych –  13.301.659,10 zł,
c)dotacje na zadania bieżące –  2.463.032,00 zł,
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.334.491,00 zł, 
e)wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,
f)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  3.796.874,00 zł.
2)wydatki majątkowe wynoszą 15.041.128,00 zł, w tym :
a)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2019 rok –  14.516.128,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  82.020,00 zł ,
c) wniesienie wkładów do  Spółki  prawa handlowego w wysokości  98.000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  
 Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  3.878.894,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  3.711.963 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
- z  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości  1.786.713 zł,
- z wolnych środków w wysokości 1.312.199 zł,
- z kredytu w wysokości  613.051 zł.

§4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.227.681  zł, rozchody w wysokości 1.515.718 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , na :
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000  zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie –    613.051  zł,
3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów  w kwocie 1.515.718  zł.

§6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w § 5  niniejszej Uchwały na :
1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów.                                                                         
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Do pobrania:

Zał.1- Plan dochodów na rok 2019 (46kB) plik
Zał.2- Plan wydatków na rok 2019 (25kB) excel
Zał.3- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r. (61kB) excel
Zał.4- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019r. (52kB) excel
Zał.5- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (66kB) excel
Zał.6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień miedzy jst w 2019r. (38kB) excel
Zał.7- Przychody i rozchody budżetu w 2019r. (33kB) plik
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.4913 z dnia 2019-10-11

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (15 października 2019, 09:32:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136