Uchwała nr X/93/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 10 października 2019w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. ,,d” w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/93/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 10 października 2019


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. ,,d” w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. W uchwale Nr XVI/138/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz., poz. 3192) wprowadza się następujące zmiany: 

W § 6 dodaje się ust. 4: „Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w wymiarze  20 .” 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą od 1 września 2019 roku. 


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.5155 z dnia 2019-10-29

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (15 października 2019, 09:33:49)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (30 października 2019, 08:33:02)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 122