Uchwała nr X/94/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 10 października 2019w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 511), art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz ust. 6a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/94/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 10 października 2019


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 511), art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz ust. 6a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1.W załączniku do Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski ( Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2018, poz. 3272) w Rozdziale IV dodatek funkcyjny § 5 ust.8 w Tabeli nr 1 - pozycja 10 - zmienia się wysokość dodatku

Lp. Stanowisko            Wysokość dodatku w zł
10 Wychowawca klasy    300


§2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą od 1 września 2019 roku. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.5156 z dnia 2019-10-29

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (15 października 2019, 09:36:04)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (30 października 2019, 08:35:07)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 156