Uchwała nr X/96/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 10 października 2019w sprawie rozpatrzenia petycjiNa podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. z 2018 r., poz. 870) w zw. z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr X/96/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 10 października 2019


w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. z 2018 r., poz. 870) w zw. z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Rada Powiatu Braniewskiego rozpatrując petycję z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” odnoszącej się do Radnych Rady Powiatu Braniewskiego, stwierdza iż nie ma konieczności regulowania wymienionej w treści petycji materii. 
Zakres regulacji związanych z tematyką antykorupcyjną, w tym konfliktem interesów, występujący w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest wystarczający i adekwatny do potrzeb obrotu i występujących relacji w samorządzie. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji prawnych, będących niejednokrotnie powieleniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
W Powiecie Braniewskim stosuje się i przestrzega w tym zakresie m.in. przepisów:
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.), stosowanej odpowiednio także w odniesieniu do Radnych Rady Powiatu Braniewskiego,
- ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), stosowanej w odniesieniu do Radnych Rady Powiatu Braniewskiego,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), stosowanej odpowiednio także w odniesieniu do Radnych Rady Powiatu Braniewskiego,
- ustawy z dnia Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w odniesieniu do przyczyn wyłączenia pracownika lub organu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Braniewskiego. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (15 października 2019, 09:41:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145